هواپیمای

هواپیمای اختصاصی کشورها در جام جهانی۲۰۱۸

گزارش زیر،تصاویر منعکس شده روی هواپیمای اختصاصی کشورهای مختلف برای جام جهانی ۲۰۱۸ را نشان می دهد. شعارسال: در نظرگیری هواپیمای اختصاصی برای اعزام بازیکنان به جام جهانی یا استفاده از هواپیمای اختصاصی توسط برخی از باشگاه های بزرگ ورزشی(نظیر باشگاه های ...