کمیته

کمیته پارالمپیک همچنان دربحران بی پولی/ازدست وزیر هم کاری برنیامد

با وجود ورود وزیر ورزش و مکاتبات انجام شده با رئیس دیوان محاسبات، هنوز کمیته ملی پارالمپیک بیش از نیمی از بودجه خود را دریافت نکرده است. شعارسال:با وجود ورود وزیر ورزش و مکاتبات انجام شده با رئیس دیوان محاسبات، هنوز کمیته ملی پارالمپیک بیش از نیمی از ...

    Sorry, no posts matched your criteria.