چراغ

چراغ سبز اتحادیه جهانی کشتی به ایران

به دنبال تهدید فدراسیون کشتی مبنی بر حضور نیافتن در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا بدلیل تعویق جام جهانی کشتی فرنگی در ایران،احتمال موافقت اتحادیه جهانی با پیشنهاد ایران قوت گرفت. شعارسال:به دنبال تهدید فدراسیون کشتی مبنی بر حضور نیافتن در ر ...

    Sorry, no posts matched your criteria.