ماهیچه

ماهیچه های حبابی پهلوان پنبه ها

عشق به عضله سازی و سیکس پک (اندام ۶ تکه) در جوانان و نوجوانان، تجارتی مرگبار را رقم می زند که مافیای آن هدفی جز کسب سود و درآمد، حتی به بهای گرفتن جان انسان ها، ندارد. شعارسال:عشق به عضله سازی و سیکس پک (اندام ۶ تکه) در جوانان و نوجوانان، تجارتی مرگب ...