نقش

نقش ورزش و تغذیه بر عملکرد سیستم ایمنی بدن

شعارسال: سیستم ایمنی بدن نقش زیادی در زندگی حرفه ای یک ورزشکار دارد و ضعف یا قدرت آن تاثیر مثبت و منفی بر شرایط ورزشکار می گذارد تا جاییکه در نتایج مسابقات او نیز موثر است. آیا ورزش و تغذیه سالم در عملکرد سیستم ایمنی نقش دارند؟ دکترمحمدمهرتاش مسئول ک ...