مهدی

مهدی انصاری به فینال صد متر پروانه صعود کرد

در روز نخست مسابقات بین المللی شنا، مهدی انصاری موفق شد به فینال ماده صدمتر پروانه راه یابد.

...
پروانه‌روهای

پروانه‌روهای ایران برای کسب سهمیه المپیک به آب خواهند زد

در روز نخست مسابقات بین المللی شنا مالزی پروانه‌روهای ایران جهت کسب سهمیه المپیک به آب خواهند زد. ...