قاعده

قاعده قائدی

این که چرا سرمایه یک باشگاه و هواداران و آینده تیم ملی به هوای رسیدگی به امورتحصیلی و بدون کنترل برای رفت و آمد و حوادث احتمالی و حتی برنامه غذایی و… به امان خدا رها می شود جای سوال دارد. شعارسال:این که چرا سرمایه یک باشگاه و هواداران و آینده ت ...