دکتر

دکتر امیر حسین منظمی به عنوان دبیرکل فدراسیون والیبال کشور منصوب شد

دکتر امیر حسین منظمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی به عنوان دبیرکل فدراسیون والیبال کشور منصوب شد. شعار سال: به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس فدراسیون والیبال در حکمی امیرحسین منظمی را به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون منصوب کرد. پیش از این محمو ...