معرفی

معرفی یک لرستانی به عنوان رئيس کميته جهانی دو و ميدانی نابينايان و کم بينايان

مجمع عمومي فدراسيون جهاني ورزش هاي نابينايان و کم بينايان «مصطفي بهرامي» از ايران را به عنوان رئيس کميته دو وميداني اين فدراسيون منصوب کرد. شعار سال: به نقل از فدراسيون نابينايان و کم بينايان، اعضاي مجمع عمومي فدراسيون جهاني ورزش هاي نابينايان و کم ب ...

    Sorry, no posts matched your criteria.