محرومیت

محرومیت کیفی عبدولی

بر اساس رأی کمیته انضباطی سعید عبدولی به یک سال محرومیت که شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی است به‌همراه ۲۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده و برادرانش کرامت عبدولی همین مدت به‌همراه ۵۰‌ میلیون ریال جریمه نقدی و سامان عبدولی شش ماه محرومیت که سه ماه از آن ...
بانک پاسارگاد