قهرمان‌خوب،

قهرمان‌خوب، قهرمان‌بد

گویی داستان کشتی و وزارت ورزش پایانی ندارد و هر روز سوژه جدیدی برای اعتراض کشتی‌گیران مطرح می‌شود و نامه‌ای جدید از طرف رسول خادم برای ستاد وزارت ورزش در خیابان سئول فرستاده می‌شود؛نامه‌هایی که هیچگاه عاشقانه نیست و لحنی انتقادی و اعتراضی دارد. [ad_2 ...
بانک پاسارگاد