دوستان

دوستان مسئول نماد تعصب را در کلام شخص اول مملکت شنیدید؟

رهبری راه حمایت از کالای ملی را داشتن تعصبی از جنس تعصب جوانان به استقلال و پرسپولیس دانستند. اما ما در فوتبال مان چقدر برای این تعصب ستوده شده ، ارزش قائلیم؟ شعارسال:رهبری راه حمایت از کالای ملی را داشتن تعصبی از جنس تعصب جوانان به استقلال و پرسپولی ...
بانک پاسارگاد