اولین

اولین موزه فوتبالی در ایران کجاست؟

نخستین موزه فوتبال در ایران در شهر تبریز واقع شده است. شعارسال:نخستین موزه فوتبال در ایران در شهر تبریز واقع شده است. موزه فوتبال آذربایجان، نخستین موزه تخصصی فوتبال در ایران است. این موزه در تاریخ چهارم دی ماه سال ۱۳۹۳ به همت ایوب نیکنام لاله (نویسن ...