جام

جام جهانی فوتبال در مسیر صلح جهانی

مطالعه و شناخت علمی صلح در روابط بین الملل در قلمرو جامعه شناسی ورزش ، جامعه شناسی صلح و روابط بین الملل است محور اصلی این نوشتار شناخت تاثیر متقابل روابط ورزش و جامعه ، و صلح با نگاهی جامعه شناختی است شعارسال: اگر تا چندی پیش بعضی از کشورهای جهان از ...