غرامت

غرامت سنگین جدایی شفر از استقلال

وینفرد شفر اگر از استقلال کنار گذاشته شود باید غرامت سنگینی از این باشگاه دریافت کند.

...