محل

محل مرگ تختی کجاست

یک پلاک عقب تر از تقاطع خیابان های سپهد قرنی و طالقانی در تهران، هتل اطلس راز مرگ یکی از نامدارترین قهرمانان ایران را سالهاست در خود حفظ کرده است. شعارسال:یک پلاک عقب تر از تقاطع خیابان های سپهد قرنی و طالقانی در تهران، هتل اطلس راز مرگ یکی از نامدار ...