علیرضا

علیرضا کریمی خادم بارگاه منور امام هشتم(ع) شد

علیرضا کریمی کشتی گیر پهلوان ایرانی که از مواجه با حریف اسرائیلی خودداری کرده بود با حکم تولیت آستان قدس رضوی خادم بارگاه منور امام هشتم (ع) شد. شعارسال: علیرضا کریمی کشتی گیر پهلوان ایرانی که در مسابقات جهانی از مواجه با حریف اسرائیلی خودداری کرده ب ...