تحليل

تحليل محتواي مجله مديريت ورزشي

شعار سال: نیاز به توسعه دیدگاه مدیران علمی ورزش و تولید کنندگان علمی در این حوزه، بیش از پیش احساس می شود. انتخاب موضوع های تکراری پایان نامه ها و پژوهش ها و فقدان توجه لازم به دیگر حوزه های مدیریت ورزشی، این نیاز را برجسته کرده است. به همین منظور خا ...