انتقال

انتقال مارک همشیک به دالیان چین منتفی شد

کاپیتان ناپلی‌ها با پیش آمدن مشکلاتی بر سر قرادادش با دالیان چین، در تیم ناپولی باقی خواهد ماند.

...