دور

دور نخست مسابقات آزاد شطرنج ایروفلوت مسکو نيمه تمام ماند

دور نخست مسابقات آزاد شطرنج ایروفلوت كه قرار بود امروز در مسکو برگزار شود، نيمه تمام ماند.

...