آمار

آمار جالب AFC از بازیهای جام ملتها فوتسال آسیا +عکس

AFC در آستانه شروع بازیهای جام ملتها فوتسال آسیا، آمار جالبی ارایه کرده است. شعار سال: AFC در آستانه شروع بازیهای جام ملتها فوتسال آسیا، آمار جالبی ارایه کرده است. بیشترین قهرمانی : ایران ۱۱ دورهبیشترین گل زده: سوفاووت از تایلند ۷۱ گلبیشترین گل در یک ...