اعلام

اعلام ترکیب توپچی ها برابر کاردیف

ایلنا: یونای امری برای این دیدار اوزیل را ترکیب اصلی آرسنال قرار داد. ...